HAPPY BIRTHDAY TO EXO’s CHEN!

Happy 24th Birthday to EXO’s Chen! ☆ #HappyChenDay

HB_2015_Chen